Informació tècnica addicional


Cicle de vida


El Cicle de Vida d’un producte és la seva història, que inclou des del seu origen com a matèria primera fins a la seva fi com a residu. Es a dir, del bressol a la tomba. Per a qualsevol producte, el cicle de vida contempla totes les seves etapes:

Sostenibilitat


El desenvolupament sostenible és la satisfacció de les necessitats del present sense comprometre els recursos i les necessitats de les futures generacions, tal i com es va declarar a la Cimera de la Terra celebrada al 1992 a Rio de Janeiro. Aquesta definició va ser elaborada per aquesta cimera per la Dra. Brundlandt dins de l’Informe de la Comissió Brundlandt.

La sostenibilitat, per tant, ha de considerar 3 aspectes fonamentals: l’econòmic, l’ambiental i el social.

Tots aquests aspectes s’han de valorar per tant dins del cicle de vida de qualsevol producte, servei, activitat, etc.

La sostenibilitat pot representar-se amb un triangle en el que es veuen les relaciones entre l’eficàcia per al medi ambient, la viabilitat econòmica i l’acceptació social.

Anàlisi de cicle de vida


L’eina d’Anàlisi o Avaluació de Cicle de Vida (ACV) és un procés comptable en el que s’avalua un producte, procés o activitat durant tot el seu cicle de vida i se li assignen uns impactes ambientals. Al llarg de cadascuna de les etapes del cicle de vida del producte es quantifica l'extracció i consum de recursos (materials i energètics), i les emissions a l'aire, aigua i sòl.

En l'aplicació de l’ACV se seguirà la metodologia indicada en les normes ISO 14040 i ISO 14044 amb la finalitat d'estudiar les càrregues ambientals associades als diferents productes plantejats Per això es definiran els objectius de l'estudi, la unitat funcional, els límits del sistema, les hipòtesis de treball. Posteriorment es realitzarà l'inventari dels sistemes estudiats i l'avaluació d'impactes i càrregues ambientals.

Objectius de l'estudi: avaluar l’impacte ambiental de diferents productes de la compra diària, comparant diferents tipus d’envasos (mida i material) i avaluant la possibilitat de reciclar l’envàs.

Unitat funcional: és la quantitat de producte a la que fan referència les dades (tant entrades com sortides). Aquesta es definirà per a cada aliment en particular, depenent de la seva modalitat de venda, per exemple: 1 kg de pomes, 1 litre d’aigua, 1 barra de pa, etc.

Límits del sistema: aquests determinen quins són els processos inclosos en aquest ACV i quins processos no es tindran en compte.

Inventari: durant la seva elaboració es tindran en compte les entrades i sortides de cada etapa.

Avaluació: com indicadors, o categories d'impacte s'estudiaran les emissions de gasos d'efecte hivernacle (kg CO2 equivalents) i el consum d'aigua (litres).

L’ACV té diferents usos i aplicacions entre els quals els principals són:

Per a un procés determinat, l’ACV permet definir el comportament de les fases del cicle de vida del procés en relació amb el medi ambient, identificar les etapes del seu desenvolupament que tenen major impacte ambiental, i comparar aquest procés amb altres similars.Inici | Instruccions | Crèdits | Informació tècnica addicional | Àrea d'administració