Desenvolupament de Software

Darrera de la recerca de la mecànica de fluids computacional i experimental hi ha, en general, la necessitat d'un bon coneixement de matemàtica aplicada. Per exemple, per fer simulacions numèriques de flux de fluid es necessita resoldre equacions diferencials, per fer PIV es necessita processar imatges i computar velocitats, etc. D'altra banda, la investigació genera un gran volum d'informació que ha de ser processada. Encara que existeixen alguns programes comercials que ho podrien fer, habitualment és necessari desenvolupar programa propis que permetin un millor control de les variables i resultats.
ECoMMFiT té àmplia experiència en el desenvolupament d'aplicacions de software, tant per recerca com per resoldre problemes industrials aplicats. Alguns dels paquets de software desenvolupats específicament pel grup, principalment utilitzats en la recerca bàsica, es poden trobar en aquesta pàgina. A més, proveïm serveis de desenvolupament de software a mida per ajudar a entendre i controlar els processos industrials, mèdics i/o processos ambientals on el fluid juga un paper important, així com software per a grans volums de dades i el tractament d'imatges i anàlisi.

 • 3Dinamics
 • Codi CFD basat en Fortran desenvolupat per simular transferència de calor, massa i moviment en fluxos laminars i turbulents inestables tridimensionals resolent les equacions de Navier-Strokes. 3Dinamics és un codi de volum finit semi-implícit per Direct Numerical Simulation (DNS). També disposa de diversos models a escala inferior a la implementades per simulacions grans de corrents de Foucault. Utilitza el segon ordre en el temps de Crank-Nicholson per integrar numèricament les equacions de transport, que estan espacialment discretitzades, utilitzant l'aproximació del volum finit centrat de segon ordre. El codi està paral·lelitzat amb MPI.

 • SimOil/OilSea
 • Codi informàtic utilitzat per simular l’evolució temporal i espaial de vessaments de petroli en medi marí de geometria arbitrària i complexa. El codi és aplicable a règims de gravetat-viscositat, per exemple, fins a una setmana per vessaments grans, i té en compte la dispersió causada pel vent, les marees i els corrents, la difusió i l'evaporació, així com l'acumulació i dispersió al llarg de la costa. Actualment el grup treballant en la millora del seu rendiment a través de la modelització de la dispersió i fragmentació dels vessaments de petroli de flotació gairebé neutra i mitjançant l'aplicació de diferents models per a la predicció dels patrons de flux marins realistes, com ara l'aproximació per aigües poc profundes.

 • ThickSoft/ArtWAS
 • Software per la mesura semiautomàtica del gruix íntima i mitja de l'artèria caròtida (IMT) a partir d'imatges d'ultrasons. El gruix de les capes íntima i mitja es pot estimar de forma no invasiva mitjançant ultrasons i ara és àmpliament utilitzat com un marcador per a la detecció precoç d’aterosclerosi a la caròtida. El programa és fàcil d'utilitzar, és altament fiable i permet la mesura semiautomàtica de la IMT en diferents seccions de la caròtida (comú, interna i bulb) a partir de diverses imatges d'ultrasò. El programari ha estat desenvolupat utilitzant el llenguatge de programació Matlab i es compon d'una sèrie de mòduls que es poden ajustar d'acord amb les necessitat de l'usuari i que permet l'addició de noves característiques.

 • Caffa3d.MB
 • Programa per resoldre les equacions de flux incompressible 3D de Navier-Stokes de forma totalment implícita i per volums finits, amb transport escalar genèric i estructurat en blocs, no ortogonal i amb malles ajustades al cos objecte d’estudi. La primera versió de caffa3D.MB va ser desenvolupada pel Dr. Gabriel Usera durant els seus estudis de doctorat a ECoMMFiTi es pot descarregar en línia des del novembre de 2004. Des de llavors, gent de tot el món han decidit descarregar-lo i, eventualment, utilitzar-lo. S'ha anat millorant de forma contínua i s'han afegit noves característiques des del llançament de la primera versió. Més informació sobre el programa es por trobar a la pàgina de descàrrega.

 • PIVCalc
 • Software basat en Matlab per a la velocimetria d’imatge per partícules. El codi és capaç d'obtenir els components de la velocitat a partir de sèries temporals d’imatges de partícules enregistrades amb una càmera digital. Es basa en un algoritme iteratiu de patrons de deformació en relació al mètode de correcció de PIV de camp local. Aquest procediment té un millor comportament en situacions de gradient fort i la resolució espacial efectiva depèn del nombre d'iteracions i no de la mida de la finestra d'interrogació. Incorpora un mètode de tractament específic de contorn per corregir el vector de velocitat a prop dels límits. El codi també permet un processat inicial de les imatges per ajustar la brillantor i el contrast i eliminar els reflexos de llum no desitjats.

  [cap amunt]