Dinàmica de fluids experimental

És conegut que la dinàmica de fluids computacional (CFD) proporciona bons resultats quan s'analitzen els problemes de flux de fluids. Molt sovint, per tal de reduir el temps de càlcul, cal introduir algunes simplificacions al problema real. Normalment és necessari validar aquestes aproximacions, per la qual cosa és necessària la realització d’experiments. La dinàmica de fluids experimentals inclou els mètodes i tècniques per a la mesura, visualització i anàlisi de les dades obtingudes quan es treballa amb models reals o models a escala de sistemes amb fluids en moviment.

ECoMMFiT disposa de quatre laboratoris totalment equipats per l’anàlisi de flux, incloent un microscopi amb càmera CCD per visualitzacions i mesures en sistemes de microfluids. La Velocimetria d'imatge per partícula (PIV) i la Fluorescència Plana Induïda per Làser (PLIF) són dues de les tècniques experimentals àmpliament utilitzades per ECoMMFiT. Aquestes tècniques permeten fer mesures de les components de velocitat del fluid i de la concentració de productes en sistemes amb barreja i/o reacció química. Per aplicar les tècniques de PIV i PLIF, ECoMMFiT disposa de diverses càmeres CCD d'alta velocitat (fins a 4000 fps a 1280x1024 píxels de resolució), un equip làser per a la il·luminació i ha desenvolupat noves micropartícules d'alginat per ser utilitzades com a marcadors en PIV ( més informació sobre PIV, PLIF i micropartícules).

En els darrers anys, l'equip ha ampliat la seva recerca cap a la reologia de fluids i biofluids, i disposem d'un complet conjunt d'equips per a la mesura de les propietats reològiques més importants, que inclou, entre d'altres, un Reòmetre Extensional amb divisió capilar i un Reòmetre rotacional de cisalla.