Crèdits


Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions (APQUA)


Departament d'Enginyeria Química, Universitat Rovira i Virgili
Tel. 977 55 80 58, 977 55 81 78. Fax. 977 55 80 59
apqua@urv.cat / http://www.etseq.urv.cat/apqua

Membres:


Magda Medir, directora
Francesc Giralt, subdirector
Barbara Nagle, directora de SEPUP, assessora d’APQUA
Herbert D. Thier, director fundador de SEPUP, assessor d’APQUA
Carles Lozano, coordinador de difusió i desenvolupament
Anna Teresa Coll, personal cientificotècnic
Mònica Portero, personal cientificotècnic
Robert Manuel Gilabert, col·laborador científic
Santiago Rodríguez, col·laborador científic

Col·laboradors en el desenvolupament:


Grup d'Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA)


Departament d'Enginyeria Química, Universitat Rovira i Virgili
Tel. 977 55 96 44. Fax. 977 55 96 67
francesc.castells@urv.cat / http://www.etseq.urv.cat/aga

Membres
Francesc Castells, director
Montse Meneses, tècnica
Jorgelina Pasqualino, tècnica


SIMPPLE, S.L.


Av. Països Catalans, 15C 1r 2a, 43007 Tarragona
Tel. 977 11 05 20. Fax. 977 11 05 29
info@simpple.com / http://www.simpple.com

Copyright © 2009 Universitat Rovira i Virgili
Copyright fotografies © Shutterstock


Reservats tots els drets. La reproducció total o parcial d’aquesta obra, per qualsevol mitjà o procediment, compresos la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics, queda rigorosament prohibida sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes per les lleis.


Agraïments


APQUA agraeix la col·laboració de la Federació de Grups de Dones del Tarragonès, en especial a la seva Presidenta Carme Cardenas, composta per les següents associacions:


Activitat realitzada amb el suport de:ISBN: Pendent

Dipòsit legal: PendentInici | Instruccions | Crèdits | Informació tècnica addicional | Àrea d'administració