Dinàmica de fluids computacional

La dinàmica de fluids computacional (CFD) és una part de la ciència que utilitza diverses eines matemàtiques, físiques i computacionals per a la predicció, visualització i anàlisi del flux de fluid i la seva interacció amb elements externs. Avui dia la CFD és una tècnica àmpliament utilitzada i els seus camps d'aplicació van des de la microescala fins a la gran escala, com esdeveniments atmosfèrics d’abast mundial.

Els membres d’ECoMMFiT tenen una gran experiència en l'ús de programari comercial per CFD com ANSYS Fluent i en l'ús de programes de codi obert com OpenFOAM, tant per a la investigació bàsica com per l’aplicada en problemes industrials i ambientals. A més, el grup ha desenvolupat els seus propis codis CFD que permeten un control específic les variables del problema i de les eines de resolució matemàtiques. Per exemple, 3Dinamics és un codi multipropòsit desenvolupat en Ecommfit. Va ser dissenyat per a la investigació en el camp de la transferència de calor i massa en fluxos turbulents i laminars, els fluxos de reactius de múltiples fases, els problemes ambientals i la microfluídica. Amb el temps, s’han afegit noves capacitats a 3Dinamics. En aquest moment, el codi conté mòduls que inclouen diferents models de turbulència, mètodes híbrids que incorporen el transport de Lagrange, enfocaments multimalla, així com solucions de paral·lelització MPI i OpenMP.

L'experiència adquirida en CFD a través dels anys proporcionen a ECoMMFiT la capacitat i el coneixement per fer front als nous reptes de recerca i resoldre amb èxit la majoria de problemes que pugui proposar la indústria.